Producenci

Regulamin sklepu internetowego www.galeria-zapachu.pl

§1
WSTĘP
1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego, zwanego dalej „Sklepem"
i udostępnionego pod adresem www.galeria-zapachu.pl przez firmę prowadzoną pod nazwą Justyna Kuryłowicz,
ul. Aleja „Solidarności" 117 lok. 204, 00-140 Warszawa, NIP: 6030067779, Regon: 380950218, wpisaną do rejestru przedsiębiorców - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, a w szczególności określa zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówienia na Towary dostępne w Sklepie, metody uiszczania przez Kupującego opłaty za Towary, sposoby dostawy towarów Kupującemu, uprawnienia Kupującego do odstąpienia od umowy a także zasady składania
i rozpatrywania reklamacji.
2. Dane do szybkiej komunikacji ze Sprzedawcą (dane adresowe/ kontaktowe/ reklamacyjne):
Perfumeria Galeria Zapachu
Justyna Kuryłowicz, Aleja „Solidarności" 117 lok. 204, 00-140 Warszawa, Polska
Telefony kontaktowe:
Tel: +48 22 299 42 22 w godzinach Pon.-Pt.: 10:00-18:00, Sob.: 10:00-14:00 (z wyłączeniem dni wolnych od pracy)
Tel: +48 730 398 308 w godzinach Pon.-Pt.: 10:00-18:00, Sob.: 10:00-14:00 (z wyłączeniem dni wolnych od pracy)
Adresy e-mail:
Sprzedaż: sklep@galeria-zapachu.pl
Problemy techniczne: problem@galeria-zapachu.pl
Współpraca: wspolpraca@galeria-zapachu.pl
§2
DEFINICJE
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.galeria-zapachu.pl za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.
2. Sprzedający: Justyna Kuryłowicz, Aleja „Solidarności" 117 lok. 204, 00-140 Warszawa, NIP: 6030067779, Regon: 380950218, wpisana do rejestru przedsiębiorców - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki.
3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca w Sklepie zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca
w Sklepie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient składający zamówienie w Sklepie.
6. Produkt – towar oferowany do sprzedaży w Sklepie. Zdjęcia produktów mają jedynie charakter poglądowy kształt oraz kolory Produktów ze względów technicznych (np. ustawienia monitora) mogą nieznacznie się różnić.
7. Koszyk – lista Produktów, które zostały wybrane przez Kupującego podczas składania zamówienia.
8. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy wskazany w Zamówieniu przez Kupującego w przypadku zamówień
z dostawą oraz siedziba sklepu Aleja „Solidarności" 117 lok. 204, 00-140 Warszawa w przypadku zamówień odbieranych osobiście przez Kupujących.
9. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia wejdzie w posiadanie przedmiotu umowy.
10. Płatność – wybrana przez Kupującego metoda zapłaty za przedmiot umowy oraz dostawę.
11. Przedmiot umowy – zamówione przez Kupującego Produkty wraz z usługą dostawy w przypadku zamówień
z dostawą pod wskazany przez Kupującego adres.
12. Termin realizacji – podana na Karcie produktu liczba dni roboczych na realizację Zamówienia. W szczególnych sytuacjach Termin realizacji zamówienia może zostać wydłużony do 7 dni roboczych, o czym Kupujący zostanie poinformowany.
13. Umowa sprzedaży – umowa zawierana zarówno w lokalu jak i poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość
w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
14. Wada – zarówno wada fizyczna jak i prawna Produktu.
15. Zamówienie – pisemne lub ustne oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Sklepu, mailowo lub telefonicznie, w którym określił jednoznacznie: rodzaj i ilość zamawianych produktów; sposób dostawy; rodzaj
i wysokość płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego, a którego skutkiem bezpośrednim będzie zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
16. Adres reklamacyjny:
Perfumeria Galeria Zapachu
Justyna Kuryłowicz
Aleja Solidarności 117 lok. 204
00-140 Warszawa
17. Cennik dostawy - zestawienie dostępnych rodzajów oraz kosztów dostawy.
18. Dostawa towaru - zlecenie usług transportowych wraz z określeniem przewoźnika i kosztu dostawy.
19. Dowód zakupu – paragon, rachunek lub faktura wstawione zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami a także potwierdzenie płatności kartą i/lub wyciąg
z konta Kupującego. Sklep nie realizuje zamówień na podstawie wyciągów z konta Kupującego.
20. Karta produktu –podstrona Sklepu zawierająca informacje o pojedynczym, konkretnym Produkcie.
§3
ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY
1. Kupujący może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Zamówienia można składać także przez e-mail sklep@galeria-zapachu.pl oraz telefonicznie +48 22 299 42 22 i/lub
+48 730 398 308, w godzinach pracy Sprzedającego tj. 10:00-18:00 w dni powszednie oraz 09:00-13:00 w Soboty (z wyłączeniem dni wolnych od pracy).
2. Złożenie zamówienia nie wymaga założenia konta.
3. W celu złożenia zamówienia poprzez Sklep należy:
a. dodać Produkty do koszyka;
b. wskazać adres e-mail;
c. wybrać rodzaj dostawy oraz płatności;
d. wybrać miejsce doręczenia rzeczy;
e. wskazać podstawowe dane osobowe umożliwiające kontakt oraz realizację zamówienia;
f. zakończyć proces składania Zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".
4. Warunkiem skutecznego złożenia Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniu odpowiednich zgód.
5. Poprzez złożenie Zamówienia Kupujący składa Sprzedającemu ofertę zawarcia Umowy sprzedaży.
6. Po złożeniu Zamówienia do Kupującego zostanie przesłany automatycznie e-mail stanowiący potwierdzenie jego przyjęcia.
7. Kupujący zostanie poinformowany na wskazany przez niego adres email o realizacji Zamówienia oraz o numerze przesyłki.
8. Wraz z otrzymaniem przez Kupującego wiadomości, o której mowa w ust. 7 powyżej dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
§4
CENY, PŁATNOŚCI ORAZ DOSTAWA TOWARU
1. Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT.
2. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Towarów oraz koszty dostawy, w przypadku, gdy koszty dostawy ponosi Kupujący.
3. Kupujący może w trakcie składania Zamówienia wpisać kod rabatowy, który obniży cenę Towaru
4. Kupujący dokonuje płatności za złożone Zamówienie poprzez wybór jednej z dostępnych form płatności:
a. gotówką, kartą płatniczą lub za pomocą urządzenia mobilnego w lokalu przy odbiorze osobistym;
b. za pobraniem - gotówką przy odbiorze Zamówienia od kuriera;
c. przelew bankowy - na rachunek bankowy Sprzedającego (tzw. przedpłata).
5. Realizacja Zamówienia płatnego w formie „za pobraniem" następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy
6. Realizacja Zamówienia z formą płatności „przelew bankowy" nastąpi po zawarciu Umowy i zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego.
7. Zakupiony Przedmiot umowy jest wraz z dowodem zakupu wysłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w Zamówieniu miejsca wydania rzeczy.
8. Dostawa jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost, Poczty Polskiej oraz za pośrednictwem Punktów odbioru InPost tzw. Paczkomatów w zależności od wyboru Klienta.
9. Sprzedający dopuszcza możliwość odbioru osobistego Produktów w lokalu Sprzedającego.
10. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu Produkty bez wad.
11. Kupujący w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Sugeruje się (w ramach możliwości) dokonanie dokumentacji zdjęciowej ilustrującej powstałe szkody. Przyspieszy to proces reklamacji oraz ułatwi weryfikację nieprawidłowości.
12. Sprzedający podkreśla, że zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy do doręczenia przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.
§5
ODSTĄPIENIE OD UMOWY (ZWROT TOWARU)
1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa bądź zawartej na odległość (na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta), bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik),
a w przypadku umowy, która:
a. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części;
b. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej
z rzeczy.
3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy oraz załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
5. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
6. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze Towar.
7. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany
w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.
8. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko na adres Sprzedającego: Perfumeria Galeria Zapachu Justyna Kuryłowicz, Aleja „Solidarności" 117 lok. 204, 00-140 Warszawa
9. Konsument zobowiązany jest do zachowania dowodu odesłania rzeczy - potwierdzenia nadania przesyłki. Sugeruje się odesłanie rzeczy w sposób gwarantujący również potwierdzenie odbioru przez Sprzedającego bądź osobę do tego upoważnioną.
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru.
11. Konsumentowi zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
12. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, pomniejszone o koszty dostarczenia Towarów.
13. W przypadku, gdy zwracany produkt będzie nosił ślady użycia lub został uszkodzony przed dostarczeniem go do Sprzedającego, Sprzedający może odmówić jego przyjęcia lub zaproponować pomniejszenie wartość zwracanej Konsumentowi płatności.
14. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
15. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
16. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
17. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek zwrotnych za tzw. „pobraniem".
18. Sugeruje się dołączenie dowodu zakupu, w celu usprawnienia procesu zwrotu.
§6
WYMIANA TOWARU
1. W przypadku zwykłej pomyłki w wyborze produktu Sprzedający gwarantuje możliwość wymiany Towaru na inny. Koszt dostarczenia produktu do wymiany pokrywa kupujący (w dwie strony: zwrot do sklepu i nadanie nowego produktu).
2. Towar podlega wymianie pod warunkiem, że znajduje się w niezmienionym stanie (zapieczętowane opakowanie nie zostało zniszczone) oraz zostanie dostarczony do Sprzedającego w stanie nienaruszonym podczas transportu.
3. W przypadku, gdy zwracany produkt będzie nosił ślady użycia lub został uszkodzony przed dostarczeniem go do Sprzedającego, Sprzedający może odmówić jego przyjęcia lub zaproponować pomniejszenie wartość zwracanej Konsumentowi płatności.
4. W przypadku wymiany na inny produkt prosimy o przesłanie informacji na adres: sklep@galeria-zapachu.pl lub wypełnienie formularza wymiany dostępnego na stronie Sprzedawcy i dołączenie go do wymienianego Towaru.
5. Adres do wysyłki Towaru do wymiany: Perfumeria Galeria Zapachu Justyna Kuryłowicz, Aleja "Solidarności" 117 lok. 204, 00-140 Warszawa
6. Zapisy niniejszego paragrafu w żaden sposób nie ograniczają uprawnienia Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
7. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek zwrotnych za tzw. „pobraniem".
§7
RĘKOJMIA I WADY TOWARU (REKLAMACJE)
1. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru.
2. Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych (rękojmia).
3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego za wady (rękojmia).
4. W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
5. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Konsument może:
a. złożyć oświadczenie z żądaniem wymiany Towaru na wolny od wad lub
b. złożyć oświadczenie z żądaniem usunięcia wady lub
c. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
6. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów
w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
7. Konsument nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności
z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
10. Konsument który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą wraz z opisem niezgodności na adres reklamacyjny.
11. Sugeruje się dołączenie dowodu zakupu w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego.
12. Sprzedający odpowiada jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.
13. Koszt wymiany lub naprawy Produktu ponosi Sprzedający.
14. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
15. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do oświadczenia Kupującego. W przeciwnym razie uważa się, że uznał za uzasadnione złożone oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
§8.
POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Usługodawcę z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Nie podanie wymaganych danych osobowych lub podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym będzie skutkować anulowaniem Zamówienia.
4. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
5. Sklep jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie" w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o.
z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.
6. Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo. oraz na przetwarzanie przez Ceneo jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie 5.
7. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w "Polityce prywatności".
8. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do żądania ich aktualizacji lub zaprzestania przetwarzania.

§9.
NEWSLETTER
1. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, tj. ma możliwość zamówienia Newslettera – usługi udostępnianej przez Usługodawcę. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Kupujących, którzy zamówili Newsletter.
2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Kupującego adres e-mail, wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail) zawierająca biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Usługodawcę w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich.
3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera. W tym celu należy przesłać rezygnację na adres Sklepu: sklep@galeria-zapachu.pl
§10
ROZSTRZYGANIE SPORÓW
1. Kwestie sporne, za zgodą Kupującego będą rozwiązywane w drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W przypadku braku porozumienia sprawę rozstrzygnie sąd właściwy miejscowo i rzeczowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego (sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę Kupującego). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
2. W innym wypadku rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.
§12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Kupujący mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu lub innych podstronach w postaci pliku PDF oraz sporządzić jego wydruk.
3. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
4. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do nazwy Sklepu, haseł promocyjnych, znaków towarowych Sprzedającego oraz wchodzące w ich skład elementy graficzne (z wyłączeniem niektórych zdjęć oraz nazw produktów, które są własnością producentów i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych), oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy.